Осигуряване на 13 нови работни места в компания "Офис Експрес Сървис"

  • Осигуряване на 13 нови работни места в компания
    Дата: Снимки: Thinkstock
Дата: 05.02.2019 Снимки: Thinkstock
Iwoman.bg

През 2018 г. "ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС" АД стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003- 2485-C01 "Осигуряване на 13 нови работни места в компания "ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС" АД". Проектът е на стойност 230 603,32 лв., от които 196 012,82 лв. финансиране от Европейския социален фонд и 34 590,50 лв. от националния бюджет.

Целите на проекта са насочени към подпомагане процеса на интеграция на пазара на труда на безработни и/или неактивни лица, чрез разкриване на нови работни места и осигуряване на подходящи обучения. Проектното предложение предвижда да бъдат обхванати 13 души, представители на целевата група - безработни и/или неактивни лица. Всички 13 новонаети по проекта служители ще преминат обучение по КК 4 – Дигитална компетентност, с оглед на конкретните изисквания на длъжността, на която са назначени. „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” АД предвижда и закупуване на оборудване и обзавеждане, в които ще работят новонаетите служители. В рамките на изпълнението на проекта се предвиждат и дейности за информиране и публичност и организация и управление на проекта. Кандидатът ще осигури заетост на лицата за период от 12 месеца, а след приключването на проекта ще запази минимум 50% от новоразкритите работни места за минимум 12 месеца в градовете София, Варна, Велико Търново и Бургас.

Предвидените дейности ще доведат до постигане на целите на проектното предложение, свързани с подпомагане процеса на интеграция на пазара на труда на безработни и/или неактивни лица, чрез разкриване на нови работни места и осигуряване на подходящи обучения. В частност, ще бъде увеличен броят на включените в заетост безработни младежи на възраст до 29 г. - представители на една от уязвимите групи на пазара на труда. По този начин ще се подобрят тяхната пригодност, адаптивност и конкурентно присъствие на пазара на труда.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект BG05M9OP001-1.003-2485-C01 "Осигуряване на 13 нови работни места в компания “ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” АД". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

-------------------------------


#ОстаниВкъщи, бъди отговорен!

iWoman e с теб!

Всичко ново за коронавируса - ТУК!

Instagram

Етикети:

Общо коментари | 0  Напиши коментар
Твоят коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
Всички полета са задължителни.
Коментарите подлежат на коментар.